1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn hàng
  4. Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Trường hợp 1: Nếu khách hàng đã đặt đơn trước đó hoặc có  thông tin tại database khách hàng trên CRM, khi nhập số điện thoại và nhấn tìm kiếm sẽ hiển thị ra thông tin khách hàng: họ tên, địa chỉ (nếu có). Muốn xem thông tin khách hàng nhấn nút chi tiết khách hàng.

Trường hợp 2: Nếu khách hàng chưa có thông tin, hệ thống cho phép tạo khách hàng thân thiết mới như sau:

     1. Khách hàng chưa có thông tin tại hệ thống. Thông báo cho phép thêm khách hàng thân thiết.

     2. Chọn OK và điền thông tin khách hàng → Nhấn Thêm mới

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?