1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Tài khoản
  5. Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản: Tài khoản Admin có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản nhân viên.

Các thông tin chỉnh sửa được :

  • Mật khẩu
  • Trạng thái tài khoản
  • Danh sách thương hiệu được xử lý
  • Danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được xử lý
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 2 No 1

How can we help?