[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. Docs
  3. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  4. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP8
  5. Máy in in giấy trắng

Máy in in giấy trắng

* Nguyên nhân: do máy in đang để ngược giấy in.

– Khắc phục: đổi lại chiều cuộn giấy in.

    • Bước 1: Mở nắp máy in

    • Bước 2: Đổi lại chiều cuộn giấy in

How can we help?