[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP8
  4. In hóa đơn khuất thông tin căn lề

In hóa đơn khuất thông tin căn lề

  • Tình trạng nhận biết lỗi: In hóa đơn thiếu thông tin, mất chữ

  • Nguyên nhân: Do đang config sai khổ giấy
  • Cách xử lý: chọn lại đúng khổ giấy tương đương với model máy in
    • Đối với dòng itp80: khổ giấy 500 — itp5 khổ giấy 580

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?