[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. Docs
  3. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  4. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP6
  5. Máy in giấy trắng

Máy in giấy trắng

– Nguyên nhân: do để ngược giấy in

– Khắc phục: Đổi lại chiều giấy in

  • Bước 1: Mở nắp máy in kiểm tra giấy in

  • Bước 2: Đổi lại chiều cuộn giấy in

How can we help?