1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng quản lý quỹ
 4. Quỹ tiền

Quỹ tiền

1.Danh sách các loại quỹ tiền

 • Đây là danh sách các loại quỹ tiền hiện có của bạn
 • Từ giao diện chính, ta nhấn vào “Tổng số dư”, lúc này tất cả loại quỹ tiền đang có sẽ hiển thị ra cho bạn.

2. Tạo mới quỹ tiền

2.1. Quỹ tiền mặt

 • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn vào “Thêm quỹ tiền”.

 • Bước 2: Điền thông tin số dư ban đầu và tên quỹ tiền.
 • Bước 3: Chọn “Loại quỹ” là quỹ tiền mặt

2.2. Quỹ thẻ ngân hàng

 • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn vào “Thêm quỹ tiền”.

 • Bước 2: Điền thông tin số dư ban đầu và tên quỹ tiền.
 • Bước 3: Chọn quỹ tiền ngân hàng.

 • Bước 4: Chọn Ngân hàng để gán vào quỹ tiền.

 • Bước 5: Chọn Phương thức thanh toán để gán vào quỹ tiền.

 • Lưu ý:
  • Bạn cần phải chọn ngân hàng để gán vào quỹ tiền ngân hàng.
  • Khi thanh toán tại POS bằng phương thức đã cấu hình, tiền sẽ tự động vào quỹ ngân hàng tương ứng.
  • Đối với phiếu thu tại POS có chọn phương thức thanh toán đã cấu hình cũng sẽ được tính vào quỹ ngân hàng tương ứng.

3. Điều chỉnh quỹ tiền

 • Để điều chỉnh quỹ tiền, bạn cần chọn quỹ tiền muốn chỉnh

 • Chúng ta sẽ có 3 lựa chọn điều chỉnh: Chyển qua quỹ khác, Điều chỉnh số dư, Chỉnh sửa

3.1. Chuyển qua quỹ khác

 • Giúp cho ta có thể chuyển số dư tiền từ quỹ này sang quỹ khác.
 • Các bước thực hiện chuyển quỹ:
  • Bước 1: Chọn tính năng “Chuyển qua quỹ khác”.

 • Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển.

 • Bước 3: Chọn quỹ cần chyển tiền đến sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

3.2. Điều chỉnh số dư

 • Giúp a điều chỉnh lại số dư đúng với thực tế.
 • Các bước điều chỉnh số dư:
  • Bước 1: Chọn tính năng “Điều chỉnh số dư”.

 • Bước 2: Nhập số dư hiện tại sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất.

3.3. Chỉnh sửa

 • Chỉnh sửa thông tin của quỹ tiền như ghi chú, phương thức thanh toán.
 • Các bước chỉnh sửa như sau
  • Bước 1: Chọn tính năng “Điều chỉnh số dư”.

 • Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin quỹ tiền sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?