1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng quản lý lãi lỗ
 4. Chi phí trong tháng

Chi phí trong tháng

1. Định nghĩa chi phí trong tháng

 • Đây là danh mục chi phí có thể phát sinh để vận hành điểm bán hàng trong 1 tháng.
 • Những chi phí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lãi lỗ trong tháng của nhà hàng/cửa hàng

2. Khai báo chi phí trong tháng

 • Bước 1: Tại giao diện, ta chọn “Thêm chi phí” ở danh mục “Chi phí trong tháng”.

 • Bước 2: Chọn thêm phí chi đã có sẵn hoặc thêm mới chi phí dựa vào danh mục các chi phí gợi ý từ hệ thống.

 • Ngoài ra, ta có thể cấu hình tự động nhận phiếu chi từ hệ thống POS. Những phiếu chi có nghiệp vụ sẽ được tự động tạo vào chi phí trong tháng khi POS thực hiện nghiệp vụ tạo phiếu chi.

 • Bước 3: Nhập thông tin tạo chi phí sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất tạo chi phí.

 • Số tiền: Số tiền của khoản chi phí.
 • Ghi chú: ghi chú lại những vấn đề của khoản chi phí.
 • Chọn quỹ: Có thể chọn hoặc không. Đây là quỹ tiền bạn sẽ chi trả cho chi phí.
 • Ngày giao dịch: Ngày thực hiện khoản chi phí. Có thể là ngày quá khứ hoặc tương lai.
 • Lưu ý: Mục “Chọn quỹ” có thể không chọn hoặc chọn một quỹ tiền để thanh toán cho khoản chi phí này.

3. Chỉnh sửa chi phí trong tháng

 • Có thể chỉnh sửa, xóa chi phí trong tháng nếu chưa khóa sổ. Chi phí bị xóa sẽ mất khỏi danh sách chi phí của hệ thống và hệ thống sẽ tính toán lại dữ liệu.
 • Để Sửa chi phí ta làm như sau:
  • Bước 1: Chọn chi phí cần chỉnh sửa.

 • Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin sao đó nhấn “Lưu”.

 • Để Xóa chi phí ta làm như sau:
  • Bước 1: Chọn chi phí cần chỉnh sửa

 • Bước 2: Chọn vào biểu tượng xóa.

 • Bước 3: Chọn “OK” để xác nhận xóa chi phí.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?