1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng mời người khác theo dõi

Tính năng mời người khác theo dõi

  • Việc quản lý sổ sách Kế toán VO chỉ cần một người làm, nhưng người dùng có thể thêm quyền cho những người khác nếu cần thiết. Chẳng hạn như người dùng

muốn chia sẻ để các nhà đầu tư xem xét số liệu và đánh giá về tình hình kinh doanh xem có nên tiếp tục đầu tư hay không, chia sẻ cho kế toán viên để tham khảo và tổng

  • hợp số liệu để làm báo cáo tài chính cuối kỳ, chia sẻ cho quản lý cửa hàng để theo dõi biến động thu chi và đề xuất phương án kinh doanh mới, …
  • Người được mời theo dõi sẽ không thể chỉnh sửa tác động vào hệ thống.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?