1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 4. Tính năng quản lý lãi lỗ
 5. Danh sách cửa hàng

Danh sách cửa hàng

 • Tại đây, toàn bộ cửa hàng mà bạn đang quản lý sẽ được liệt kê.
 • Nhấn chọn vào cửa hàng muốn quản lý lãi lỗ.

 • Chọn thời gian xem
  • Tại đây, chúng ta có thể chọn tháng cần xem lỗ lãi.
  • Nhấn chọn vào thời gian và chọn tháng cần xem.

 

How can we help?