1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng quản lý lãi lỗ
  4. Danh sách cửa hàng

Danh sách cửa hàng

  • Tại đây, toàn bộ cửa hàng mà bạn đang quản lý sẽ được liệt kê.
  • Nhấn chọn vào cửa hàng muốn quản lý lãi lỗ.

  • Chọn thời gian xem
    • Tại đây, chúng ta có thể chọn tháng cần xem lỗ lãi.
    • Nhấn chọn vào thời gian và chọn tháng cần xem.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?