1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 4. Tính năng quản lý lãi lỗ
 5. Chi phí phân bổ hàng tháng

Chi phí phân bổ hàng tháng

1.Định nghĩa chi phí phân bổ hàng tháng

 • Đây là những khoản chi phí bạn đầu tư một lần nhưng sẽ được phân bổ chi phí trong quá trình sử dụng. Ví dụ: bạn mua 1 cái máy pha café 24 triệu và bạn muốn phân bổ nó trong 2 năm thì mỗi tháng chi phí của nó sẽ là 1 triệu.

2. Khai báo chi phí phân bổ hàng tháng

 • Bước 1: Tại giao diện, ta chọn Xem chi tiết.

 • Bước 2: Điền thông tin tạo phân bổ sau đó nhấn “Lưu” để tạo phân bổ.

 • Tên khoản phân bổ: tên của khoản chi phí bạn cần phân bổ.
 • Số tiền phân bổ: Số tiền phân bổ của chi phí.
 • Số tháng phân bổ: Số tháng bạn cần để phân bổ chi phí.
 • Chọn quỹ: Quỹ tiền nào của bạn sẽ được chi trả cho chi phí phân bổ hàng tháng.
 • Thời gian bắt đầu phân bổ: Chọn thời gian bắt đầu phân bổ chi phí. Có thể là quá khứ hoặc tương lai.

3. Chỉnh sửa chi phí phân bổ hàng tháng

 • Có thể chỉnh sửa, xóa chi phí trong tháng nếu chưa khóa sổ. Chi phí bị xóa sẽ mất khỏi danh sách chi phí của hệ thống và hệ thống sẽ tính toán lại dữ liệu.
 • Mục phân bổ hàng tháng bị Deactive sẽ không thể chỉnh sửa được.
 • Nếu tạo phân bổ vào tháng đã khóa sổ thì dữ liệu sẽ không được cập nhật vào tháng đã khóa sổ.
 • Để Sửa chi phí phân bổ ta làm như sau:
  • Bước 1: Chọn chi phí phân bổ cần chỉnh sửa.

 • Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin sao đó nhấn “Cập nhật”

 • Để Xóa chi phí ta làm như sau:
  • Bước 1: Chọn chi phí cần chỉnh sửa

 • Bước 2: Chọn vào biểu tượng xóa.

 • Bước 3: Chọn “OK” để xác nhận xóa chi phí.

 

How can we help?