1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng quản lý lãi lỗ
  4. Doanh thu

Doanh thu

  • Đây là tổng doanh thu của tháng đang được chọn tới thời điểm hiện tại.
  • Doanh thu được lấy tự động từ hệ thống POS bán hàng.
  • Nếu bạn có sự thay đổi các hóa đơn của ngày trước đó thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại doanh thu sau vài giờ.
  • Khi phát sinh doanh thu mới kể từ thời điểm hiện tại, Doanh thu sẽ được cập nhật realtime trên hệ thống.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?