1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng quản lý lãi lỗ
  4. Biểu đồ lỗ lãi 13 tháng

Biểu đồ lỗ lãi 13 tháng

  • Biểu đồ lỗ lãi được tính theo chu kỳ 13 tháng kể từ tháng hiện tại – 1
  • Biểu đồ thể hiện rõ sự biến động của doanh thu, chi phí và lợi nhuận, từ đó chủ nhà hàng/café có thể điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp hơn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?