1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  4. Tính năng quản lý lãi lỗ
  5. Biểu đồ lỗ lãi 13 tháng

Biểu đồ lỗ lãi 13 tháng

  • Biểu đồ lỗ lãi được tính theo chu kỳ 13 tháng kể từ tháng hiện tại – 1
  • Biểu đồ thể hiện rõ sự biến động của doanh thu, chi phí và lợi nhuận, từ đó chủ nhà hàng/café có thể điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp hơn.

How can we help?