1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
  4. Chương trình phí dịch vụ vừa tạo không tự áp dụng với các bàn có sẵn

Chương trình phí dịch vụ vừa tạo không tự áp dụng với các bàn có sẵn

  • Nguyên nhân: Các bàn khách đã order trước khi tạo chương trình sẽ không tự động nhận chương trình bán hàn vừa tạo
  • Khắc phục: Thực hiện thao tác chuyển bàn để phí dịch vụ được áp dụng cho hóa đơn trên bàn đó.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?