1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Không cài đặt app Fabi từ CH Play được

Không cài đặt app Fabi từ CH Play được

* Tình trạng nhận biết lỗi:

* Cách thứ 1: Clear bộ nhớ data

– Nguyên nhân: do CH Play chưa update được
– Khắc phục: clear data của CH Play rồi nhấp vào lại để cập nhật
    • Bước 1: vào “Ứng dụng” chọn “Cửa hàng Goole Play”

    • Bước 2: Tiếp tục chọn “Bộ nhớ” -> “Xóa dữ liệu” “Xóa bộ nhớ Cache”

* Cách thứ 2: down file CH Play bằng file APK để cập nhật

– Nguyên nhân: do CH Play chưa update được
– Khắc phục: down file CH Play bằng APK để cập nhật

    • Bước 2: Chuyển file APK vào máy bằng Quick Support

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?