1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Máy trạm không kết nối được tới máy chủ

Máy trạm không kết nối được tới máy chủ

* Nguyên nhân thứ 1: do kết nối mạng Lan không thông

  • Nguyên nhân: Do kết nối hệ thống mạng Lan không thông, khác dải địa chỉ mạng giữa máy chủ với máy trạm
  • Khắc phục: Kiểm tra lại hệ thống mạng giữa máy chủ và máy trạm sử dụng app ping để kiểm tra

* Nguyên nhân thứ 2: Chưa cấu hình thiết bị máy chủ

  • Nguyên nhân 2: Khởi tạo loại thiết bị Fabi Pos mặc định loại máy sẽ để NONE, nếu kết nối có sử dụng thêm PDA hoặc Pos Fabi máy trạm -> cần chọn một thiết bị làm máy chủ, thiết bị chọn làm máy chủ thì “Loại thiết bị” phải là Pos
  • Khắc phục 2: Vào CMS Fabi -> Thiết Bị -> Chọn loại thiết bị tưởng ứng để cấu hình lại

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?