1. Home
 2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
 3. BÁN HÀNG
 4. Eror API : Not connect Local Server

Eror API : Not connect Local Server

– Tình trạng nhận biết lỗi:

– Nguyên nhân:

  • Do khác lớp mạng giữa máy chủ và máy trạm -> máy trạm không tìm thấy máy chủ
  • Chưa bật phần mềm ở máy chủ -> máy trạm không tìm thấy máy chủ

– Khắc phục:

  • Kiểm tra lại máy trạm đã kết nối mạng lại cùng lớp mạng với máy chủ chưa
  • Máy chủ và máy trạm đã cùng lớp mạng -> kiểm tra có bật phần mềm máy chủ chưa, nếu đã bật phần mềm máy chủ rồi -> tắt phần mềm cả 2 máy, bật phần mềm máy chủ lên trước sau đó bật phần mềm máy trạm lên sau.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?