1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Không thể gọi thêm món khi đã sử dụng Voucher giảm giá

Không thể gọi thêm món khi đã sử dụng Voucher giảm giá

  • Nguyên nhân: Khách hàng đã sử dụng mã E-Voucher giảm giá cho hóa đơn hiện tại nên không cho thay đổi order ở hóa đơn.
  • Khắc phục: Xóa mã giảm giá ở E-Voucher đi là có thể chỉnh sửa thông tin order và áp dụng lại E-Voucher sau khi order xong để thanh toán

* Lưu ý: Đối với mã E-Voucher giảm giá một lần khi xóa đi Voucher sẽ mất hiệu lực

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?