1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  3. Vận hành
  4. Xuất hàng

Xuất hàng

1. Xuất bán hàng

Mô tả: Xuất bán hàng trong trường hợp chứng từ bán không nhập trên máy bán hàng POS

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất bán hàng

2. Xuất bán hàng POS

Mô tả: Xuất nguyên liệu theo hóa đơn bán hàng từ POS một cách tự động

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất bán hàng

3. Xuất điều chỉnh 

Mô tả: Chứng từ sinh ra khi kiểm kê, giảm số lượng hàng tồn về đúng số liệu thực tế

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất điều chỉnh

4. Xuất hủy 

Mô tả: Quản lý danh sách các lần xuất kho khi có vấn đề về nguyên vật liệu, thành phẩm không thể sử dụng được nữa như hỏng, quá hạn, bảo quản có vấn đề ,…

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất hủy

5. Xuất chế biến

Mô tả: Xuất nguyên vật liệu để chế biến các thành phẩm. Khi xuất chỉ cần chọn các bán thành phẩm, thành phẩm rồi khởi tạo phiếu. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra có công thức chế biến hay không để tự động ra số lượng nguyên vật liệu cần thiết.

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất chế biến

Tạo mới phiếu xuất, Tìm & chọn thành phẩm cần chế biến sau đó bấm Lưu lại sẽ hiện ra các nguyên liệu cần xuất & số lượng tương ứng với số lượng thành phẩm cần chế biến

Bấm Nhập chế biến & Lưu lại để nhập số lượng thành phẩm đã chế biến xong vào kho

6. Xuất trả lại

Mô tả: Quản lý danh sách các lần trả lại nguyên vật liệu, thành phẩm cho bên nhà cung cấp hàng hóa sau khi đã nhập kho thành công.

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất trả lại

Tạo mới phiếu xuất, chọn phiếu nhập cần trả lại, Lưu lại chứng từ.

7. Xuất sơ chế

Mô tả: Xuất nguyên vật liệu để sơ chế

VD: Xuất Sơ Chế NVL Gà (Con) -> Nhập sơ chế ra được các NVL như: Cánh Gà, Đùi Gà, Thịt Gà

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất sơ chế

Tạo mới phiếu, Chọn tên nguyên vật liệu đã sơ chế & số lượng khi sơ chế xong, sau đó bấm Lưu lại để lưu phiếu xuất,

Bấm Nhập sơ chế & Lưu lại để lưu phiếu nhập với số lượng nguyên liệu đã qua sơ chế

8. Xuất khác

Mô tả: Xuất trong các trường hợp khác
VD như hàng tặng, cho bên khác vay, vv…

Thao tác: Quản lý tồn kho > Xuất kho > Xuất khác

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?