1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  4. Khởi tạo
  5. Khởi tạo dữ liệu vận hành

Khởi tạo dữ liệu vận hành

1. Khởi tạo tồn đầu/ số dư đầu

Kiểm kê kho thực tế cửa hàng tại thời điểm nhập dữ liệu tồn đầu.

Mục đích: Thiết lập tồn đầu kỳ cho NVL, TP trước khi bắt đầu sử dụng hệ thống để đảm bảo vận hành chính xác khi triển khai sử dụng.

Thao tác: Đăng nhập vào Inventory -> Vào mục Cài đặt -> Tồn đầu

Nhấp vào nút tạo mới để khai báo tồn đầu cho từng NVL, sau đó nhập thông tin cần thiết theo form tạo mới, kiểm tra và lưu lại để hoàn thành.

Hoặc import theo file mẫu có sẵn: Tiện ích -> Import Excel

Lưu ý: Khai báo tồn đầu trước khi phát sinh dữ liệu nhập / xuất và chỉ nên khai báo những mặt hàng quan tâm đến số lượng tồn.

2. Khởi tạo tài khoản vận hành

Mục đích: Khai báo các tài khoản tương ứng với khai báo các vị trí vận hành trong hệ thống được xác định ở phần trên. Đối với Basic: Chỉ cần tạo tài khoản quản lý kho cửa hàng

Thao tác: Đăng nhập vào Web Inventory -> Click mục “Cài đặt” -> Tài khoản

Tạo mới và chọn các thông tin chức danh( * Là bắt buộc)

How can we help?