1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  3. Vận hành
  4. Kiểm kê

Kiểm kê

Mô tả: Kiểm kê hàng hóa theo định kỳ, khi lưu hệ thống sẽ sinh ra phiếu nhập/xuất điều chỉnh với số lượng chênh lệch để đưa số liệu tồn kho về đúng số liệu khách hàng nhập vào ô thực tế

Lưu ý: Trong khi kiểm kê nếu có phát sinh bất cứ chứng từ bán hàng POS hay nhập xuất nào thì sẽ phải kiểm kê lại => Tránh tình trạng bị lệch kho sau khi kiểm kê.

Thao tác: Quản lý tồn kho > Kiểm kê

Tạo mới phiếu, chọn các nguyên liệu cần kiểm kê

Nhập số lượng thực tế & ghi chú nguyên nhân chênh lệch, sau đó Lưu lại

Thêm mới các nguyên vật liệu cần kiểm kê: Có thể thêm tất cả hoặc theo từng nhóm, từng món

Điền số lượng kiểm kê được thực tế bên ngoài vào ô thực tế

Có thể thêm các thành viên cùng tham gia kiểm kê vào đề check lại sau này

Nhấn lưu lại: Phần mềm tự sinh ra các chứng từ xuất điều chỉnh hoặc nhập điều chỉnh để đưa số liệu kho về đúng số liệu thực tế khách hàng nhập vào.

Thông báo tình trạng phiếu kiểm kê thành công.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?