1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  3. Khởi tạo
  4. Khởi tạo danh mục

Khởi tạo danh mục

1. Đồng bộ Nguyên vật liệu/ Thàn h phẩm

Mục Đích: Đồng bộ dữ liệu menu bao gồm cả thành phẩm và nguyên vật liệu từ POS PC hoặc POS FABi về Inventory.

Thao tác: Danh mục -> Thành Phẩm và nguyên vật liệu -> Chọn Thương Hiệu -> Tiện ích -> Đồng Bộ -> Thông báo thành công.

2. Danh mục Nhóm nguyên vật liệu

Mục đích: Để quản lý NVL, TP theo nhóm, có thể kiểm kê theo nhóm, phân loại NVL, TP.

Thao tác: Danh mục -> Nhóm nguyên vật liệu

Bấm Tạo mới để tạo mới từng nhóm hoặc Tiện ích -> Import Excel để tiến hành nhập khẩu file nhóm NVL đã chuẩn bị sẵn.

3. Danh mục Thành phẩm, Nguyên vật liệu

Mục đích: Khai báo, quản lý NVL, thành phẩm sử dụng trong quá trình vận hành.

Thao tác: Danh mục -> Thành phẩm, nguyên vật liệu

Có 3 cách để khai báo thành phẩm nguyên vật liệu:

C1. Đồng bộ thành phẩm từ POS qua: Chọn Thương Hiệu -> Tiện ích -> Đồng Bộ. Tính năng sẽ đồng bộ toàn bộ thực đơn khai báo trên POS PC hoặc POS FABi qua Inventory (Đã làm ở bước 1.1)

C2. Tạo mới thủ công: Tạo Mới -> Setup đầy đủ thông tin -> Lưu

(Phân loại Nguyên vật liệu hoặc Thành Phẩm phải chính xác vì liên quan trực tiếp quá trình vận hành sau này)

C3. Import NVL bằng file Exel: Tiện ích -> Import Exel -> Tải file mẫu -> Điền đầy đủ thông tin -> Chọn File -> Kiểm tra dữ liệu và Lưu (Trong file import có sẵn form mẫu để tham khảo)

Lưu ý: Có thể import mới hoặc sửa lại bằng file mẫu import “Cập nhật dữ liệu đã có”. Phần mềm sẽ xuất 1 file có sẵn các thông tin đang có để cập nhật thêm các thông tin thiếu hoặc sửa đổi. Sau đấy thực hiện quy trình import như bình thường.

4. Danh mục Quy đổi đơn vị tính

Mục đích: Linh động trong việc quản lý đơn vị cho NVL và Thành Phẩm

VD: Cocacola – Đơn vị mặc định là Lon. Nhưng các thao tác như nhập hàng muốn nhập theo Thùng. Thì ta sẽ tạo quy đổi từ Thùng sang Lon với tỷ lệ quy đổi tương ứng (24)

Thao tác:  Danh mục -> Quy đổi đơn vị tính –> Tạo mới. Khai báo đầy đủ đơn vị đầu cuối, tỷ lệ quy đổi và Áp dụng cho nguyên vật liệu hoặc thành phẩm nào -> Lưu

Lưu ý: 1 đơn vị tính có thể quy đổi ra nhiều đơn vị tính khác nhau

5. Danh mục Danh sách Kho

Mục đích: Khai báo danh mục kho tham gia vào quá trình vận hành.

Thao tác: Danh mục -> Kho -> Tiện ích -> Đồng bộ POS để cập nhật các điểm bán hàng từ POS qua. Phần mềm sẽ tự tạo kho cửa hàng tương ứng cho từng điểm bán hàng trong công ty.

6. Danh mục Công thức chế biến

Mục đích: Quản lý việc sử dụng NVL chế biến ra sản phẩm. Có thể áp dụng cho 1 kho hoặc nhiều kho. Ở đây ta chọn áp dụng cho Kho của cửa hàng

VD: Để pha 1 ly Café cần các các định lượng như sau:

100 Gram – Nguyên liệu Café xay

50 Gram – Nguyên liệu Đường

Thì định lượng này chính là công thức để chế biến lên 1 ly Café

Thao tác: Danh mục –> Công thức chế biến -> Tạo mới hoặc import theo file Excel Mẫu đã chuẩn bị sẵn.

Lưu ý:  Thời gian áp dụng từ ngày và Kho áp dụng Công Thức.Trường hợp thay đổi công thức chế biến -> Tạo mới và set thời gian áp dụng từ thời điểm mới.

7. Danh mục Công thức Sơ Chế

Mục đích: Quản lý việc sử dụng NVL đã sơ chế. Cho phép setup công thức sơ chế để phần mêm tự động tính toán khi cần sơ chế NVL chính ra các NVL con. Có thể áp dụng cho 1 kho hoặc nhiều kho. Ở đây ta chọn áp dụng cho Kho của cửa hàng

VD1: Nhập về 1 Con Gà(Nguyên Lông) sau khi làm thịt ra được 2 cái cánh gà, 2 cái đùi gà, 2 Kg thịt Gà nhập vào phần mềm.Thì sẽ Setup Công Thức Sơ chế cho Gà (Con) ra được các NVL như Cánh Gà, Đùi Gà, Thịt Gà

VD2: Nhập về 1 Bưởi (quả) sau khi bóc ra được 200 Gram Bưởi (Tép) thì setup công thức sơ chế cho Bưởi (Quả)

Thao tác: Danh mục –> Công thức sơ chế -> Tạo mới hoặc import theo file Excel Mẫu đã chuẩn bị sẵn.

Lưu ý:  Thời gian áp dụng từ ngày và Kho áp dụng Công Thức.Trường hợp thay đổi công thức sơ chế-> Tạo mới và set thời gian áp dụng từ thời điểm mới.

8. Danh mục nhóm nguồn cung cấp

Mục đích: Quản lý nhóm nguồn cung cấp theo nhóm để tiện theo dõi và báo cáo,…

Thao tác: Danh mục -> Nhóm nguồn cung cấp -> Tạo mới.

9. Danh mục Nguồn cung cấp

Mục đích: Quản lý nguồn cung cấp theo nhóm để tiện theo dõi, báo cáo, công nợ

Thao tác: Danh mục -> Nguồn cung cấp -> Tạo mới.

10. Danh mục Bảng giá (khai báo giá)

Mục đích: Quản lý giá mua NVL, hàng hóa của từng nhà cung cấp theo từng giai đoạn.

Thao tác: Đăng nhập vào Inventory -> Vào menu Danh mục -> Bảng giá

Click Tạo mới để tạo mới giá tương ứng cho từng NVL hoặc Tiện ích -> Import Excel để tiến hành nhập khẩu file bảng giá đã chuẩn bị sẵn.

11. Danh mục Lý do

Mục đích: Quản lý các lý do hủy chứng từ, tình trạng hàng hóa khi nhập phục vụ cho phân tích dữ liệu

Thao tác: Đăng nhập vào Inventory -> Vào menu Danh mục -> Lý do. Click Tạo mới để tạo mới từng lý do.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?