1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
  3. Cấu hình hệ thống tính năng Web Order – Giải pháp Covid
  4. Setup thời gian mở bán gian hàng trên trang Web Order

Setup thời gian mở bán gian hàng trên trang Web Order

  • Thời gian mở bán gian hàng trên trang Web Order được định nghĩa là thời gian cửa hàng có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Web Order
  • Để Setup thời gian mở bán gian hàng trên trang Web Order khách hàng truy cập hệ thống CRM=> Chọn cửa hàng tương ứng => Cài Đặt => Cài đặt thời gian giao hàng.

  • Tại giao diện này (nếu chưa khai báo thời gian bán hàng trước đó) khách hàng cần khai báo các thông tin như sau:
– Ngày trong tuần: các thứ trong tuần có thể tiếp nhận đơn hàng.
– Thời gian bắt đầu: Thời điểm trong ngày có thể nhận đơn hàng .
– Thời gian kết thúc: Thời điểm trong ngày không thể nhận đơn hàng.
  • Xác nhận để lưu thông tin đã khởi tạo.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?