1. Home
  2. Docs
  3. Tài liệu
  4. Epayment
  5. Các lỗi khi thanh toán qua QR Code
  6. Hướng dẫn cách sửa bill khi sai phương thức thanh toán

Hướng dẫn cách sửa bill khi sai phương thức thanh toán

– Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản có quyền chỉnh sửa hóa đơn.

– Quản trị → Bán hàng → Tìm kiếm hóa đơn bán hàng → Chọn loại đơn thanh toán (Loại chứng từ) → Chọn thời gian → Nhập số chứng từ → Filter → View (Hình 1).

Hình 1. Tìm kiếm hóa đơn bán hàng

Ấn nút sửa → Chọn F11 (nút F11 trên bàn phím) → Đưa tổng tiền của phương thức sai đang ghi nhận trên bill về bằng 0 → Điền số tiền thanh toán vào phương thứ VinIDPay Offline → OK → Lưu lại → Xong thao tác sửa bill (Hình 2).

Hình 2. Hướng dẫn sửa phương thức thanh toán
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?