1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  3. Luồng đăng ký khoản vay
  4. Bước 4: Thông tin tham chiếu

Bước 4: Thông tin tham chiếu

Trường thông tin Ghi chú Dạng thông tin
Tên người liên hệ 1 Trường thông tin định dạng chữ, không giới hạn số lượng ký tự. Nhập họ tên người liên hệ Bắt buộc
Số điện thoại Trường thông tin định dạng số, không dấu cách Bắt buộc
Mối quan hệ với người liên hệ 1 Trường thông tin chọn giá trị các mối quan hệ của người liên hệ 1 đối với người vay trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Bắt buộc
Tên người liên hệ 2 Trường thông tin định dạng chữ, không giới hạn số lượng ký tự. Nhập họ tên người liên hệ Bắt buộc
Số điện thoại Trường thông tin định dạng số, không dấu cách Bắt buộc
Mối quan hệ với người liên hệ 2 Trường thông tin chọn giá trị các mối quan hệ của người liên hệ 1 đối với người vay trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Bắt buộc
Điều khoản Trường thông tin dạng tick chọn. Nếu khách hàng đồng ý, tick. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, hồ sơ sẽ không thể nộp Bắt buộc

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?