1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  3. Luồng đăng ký khoản vay
  4. Bước 3: Thông tin khoản vay

Bước 3: Thông tin khoản vay

Trường thông tin Ghi chú Dạng thông tin
Mục đích vay Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Tùy thuộc vào thông tin sản phẩm vay, hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Số tiền vay Trường nhập thông tin định dạng số. Nhập không quá các khoản giới hạn vay được ghi chú ở dưới tùy thuộc vào gói vay Bắt buộc
Kỳ hạn khoản vay Trường nhập thông tin định dạng số. Nhập không quá các khoản giới hạn tối thiểu/tối đa tháng vay được ghi chú ở dưới tùy thuộc vào gói vay Bắt buộc
Tần suất thanh toán Không cần điền. Mặc định Tần suất thanh toán: Hàng tháng Không bắt buộc
Giá trị hợp đồng iPOS Trường nhập thông tin định dạng số. Trường thông tin này chỉ xuất hiện đối với một số gói sản phẩm vay nhất định Bắt buộc
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền – Tên ngân hàng Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Bắt đầu theo thứ tự từ Tên ngân hàng → Số tài khoản hoặc Tên chủ tài khoản Bắt buộc
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền – Số tài khoản & Tên chủ tài khoản Trường nhập thông tin định dạng số và chữ. Lưu ý tiền giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản trên thông tin này Bắt buộc

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?