1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
  4. Bước 4: Báo cáo đối soát

Bước 4: Báo cáo đối soát

  1. Đối với nhân viên tại nhà hàng: các hóa đơn nào đã được xuất VAT sẽ có tick note “VAT”

 

Hoặc có thể xem tại giao diện: Nhà hàng -> Xuất VAT

 

2. Trên CMS FABi, người quản trị cũng theo dõi được các hóa đơn được xuất VAT

How can we help?