1. Home
  2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
  3. Bước 4: Báo cáo đối soát

Bước 4: Báo cáo đối soát

  1. Đối với nhân viên tại nhà hàng: các hóa đơn nào đã được xuất VAT sẽ có tick note “VAT”

 

Hoặc có thể xem tại giao diện: Nhà hàng -> Xuất VAT

 

2. Trên CMS FABi, người quản trị cũng theo dõi được các hóa đơn được xuất VAT

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?