1. Home
 2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
 3. Bước 3: Thao tác xuất hóa đơn

Bước 3: Thao tác xuất hóa đơn

 1. Tại POS bán hàng
  • Thao tác: Nhà hàng -> Xuất VAT -> Danh sách đơn hàng

 

 

 • Người dùng chọn hóa đơn -> Chọn “Xuất VAT

 

Có 2 trường hợp Khách hàng cần xuất hóa đơn:

 • Trường hợp 1: Khách hàng cá nhân, khách hàng nước ngoài không có mã số thuế. Khi đó người dùng chỉ cần chọn “Không lấy hóa đơn”, phần mềm tự động sẽ cập nhật thông tin cần thiết để xuất VAT

 • Trường hợp 2: Khách hàng có thông tin Mã số thuế. Người dùng cần nhập các thông tin như:
  • Email: của khách hàng nhận thông tin hóa đơn
  • Mã số thuế: đúng theo quy định của Cơ Quan thuế. Người dùng có thể chọn icon  để tìm kiếm thông tin từ Cơ quan thuế
  • Tên khách hàng: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại tên công ty chính xác
  • Tên công ty: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại tên công ty chính xác
  • Địa chỉ: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại địa chỉ chính xác
  • Số điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ khách hàng
  • Ghi chú: nhập ghi chú nếu cần
  • Chọn “Xuất VAT” để xuất hóa đơn

Lưu ý:Trường (*) là trường bắt buộc phải có thông tin

 

Lưu ý: Người dùng muốn chọn nhiều hóa đơn để “Xuất gộp” thì tích chọn các hóa đơn , sau đó chọn “Xuất VAT”. Toàn bộ thông tin các hóa đơn sẽ gộp thành 1 hóa đơn

 

2. Tại CMS FABi

  • Thao tác: Báo cáo -> Báo cáo đối soát hóa đơn VAT -> Hóa đơn chưa xuất VAT -> Chọn “Xuất VAT”

Có 2 trường hợp Khách hàng cần xuất hóa đơn:

 • Trường hợp 1: Khách hàng cá nhân, khách hàng nước ngoài không có mã số thuế. Khi đó người dùng chỉ cần chọn “Không lấy hóa đơn”, phần mềm tự động sẽ cập nhật thông tin cần thiết để xuất VAT

 

 • Trường hợp 2: Khách hàng có thông tin Mã số thuế. Người dùng cần nhập các thông tin như:
  • Email: của khách hàng nhận thông tin hóa đơn
  • Mã số thuế: đúng theo quy định của Cơ Quan thuế
  • Tên khách hàng: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại tên công ty chính xác
  • Tên công ty: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại tên công ty chính xác
  • Địa chỉ: nếu tra cứu từ MST bên trên không ra kết quả, hoặc kết quả không chính xác thì có thể nhập tay lại địa chỉ chính xác
  • Số điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ khách hàng
  • Ghi chú: nhập ghi chú nếu cần
  • Chọn “Xuất VAT” để xuất hóa đơn

Lưu ý:Trường (*) là trường bắt buộc phải có thông tin

Lưu ý: Người dùng có thể chọn nhiều hóa đơn để “Xuất Gộp” hoặc “Xuất chi tiết”. Trường hợp “Xuất gộp” phần mềm sẽ tự động gộp chung nhiều hóa đơn thành 1 hóa đơn. Trường hợp “Xuất chi tiết” hóa đơn sẽ tự động tách riêng từng hóa đơn

*** Sau khi xuất VAT thành công, các thông tin của hóa đơn sẽ được chuyển sang M-invoice để xử lý nghiệp vụ

Bộ phận phụ trách hóa đơn VAT của nhà hàng có thể vào link M-invoice trên CMS FABi trong mục Ứng Dụng M-invoice để thao tác (thông tin đăng nhập trong mail khách hàng đăng ký với M-invoice)

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?