1. Home
  2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
  3. Bước 2: Đăng ký kết nối

Bước 2: Đăng ký kết nối

Người sử dụng vào kho Ứng Dụng trên CMS Fabi để đăng ký kết nối Me-invoice

 

Khai báo các thông tin cần thiết. Sau đó chọn “Kết Nối

Sau khi chọn kết nối, phía Me-invoice sẽ liên hệ khách hàng theo thông tin đăng ký để làm hợp đồng. Kết quả sẽ về mail cho khách hàng dựa vào mail đăng nhập CMS FABi

Kết quả kết nối thành công:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?