1. Home
 2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
 3. Bước 1: Chuẩn bị hạ tầng

Bước 1: Chuẩn bị hạ tầng

 1. Trên CMS Fabi kiểm tra cấu hình VAT của cửa hàng:
  • Thao tác: Nhà hàng –> Danh sách điểm bán hàng –> chọn Nhà Hàng

 • Loại VAT:
  • VAT xuôi – Nếu giá bán món ăn chưa bao gồm thuế và khi thanh toán phải nhập % VAT tổng hóa đơn
  • VAT ngược – Nếu giá bán món ăn đã bao gồm thuế và khi thanh toán không cần nhập % VAT tổng hóa đơn
  • VAT xuôi và hỗ trợ tính VAT trên từng món – Nếu giá bán món ăn chưa bao gồm thuế và món ăn có thuế khác nhau. Ví dụ: Đồ ăn 8%, đồ uống như rượu, bia, thuốc lá tính 10%
  • VAT ngược và hỗ trợ tính VAT trên từng món – Nếu giá bán món ăn đã bao gôm thuế và món ăn có thuế khác nhau. Ví dụ: Đồ ăn 8%, đồ uống như rượu, bia, thuốc lá tính 10%
 • VAT(%) là giá trị thuế trên tổng hóa đơn, chỉ áp dụng khi chọn: VAT xuôi hoặc VAT ngược

2. Cập nhật Vat món ăn

 • Chỉ áp dụng trong trường hợp món ăn có thuế khác nhau. Tương ứng 2 lựa chọn ở Loại VAT “VAT xuôi và hỗ trợ tính VAT trên từng món” hoặc “VAT ngược và hỗ trợ tính VAT trên từng món
 • Thao tác: Thực đơn -> Chọn món ăn -> Vat món ăn (%)

3. Update POS lên version mới nhất

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?