1. Home
  2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ
  3. I. Thanh toán MoMo
  4. Thanh toán trên PDA

Thanh toán trên PDA

  • Bước 1: thu ngân chọn QrPay và chọn hình thức Momo QR

  • Bước 2: thu ngân đưa màn hình thanh toán Qrcode cho khách hàng quét

  • Bước 3: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên phiếu in

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?