1. Home
  2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ
  3. I. Thanh toán MoMo
  4. Thanh toán trên màn hình phụ

Thanh toán trên màn hình phụ

  • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
  • Bước 2: chọn hình thức MomoQR
  • Bước 3: thu ngân hướng dẫn khách hàng quét Qrcode trên màn hình phụ

  • Bước 4: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên phiếu in

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?