TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI
  3. Đăng ký kết nối

Đăng ký kết nối

Vào kho Ứng Dụng trên CMS FABi để đăng ký kết nối M-invoice

Khai báo các thông tin cần thiết. Sau đó chọn “Kết Nối”

Sau khi chọn kết nối, phía M-invoice sẽ liên hệ khách hàng theo thông tin đăng ký để làm hợp đồng. Kết quả sẽ về mail cho khách hàng dựa vào mail đăng nhập CMS FABi

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?