1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI AHAMOVE (POS PC)
  3. Tích hợp hệ thống POS PC- Ahamove

Tích hợp hệ thống POS PC- Ahamove

  • Bước 1: Truy cập CRM qua đường dẫn https://crm.ipos.vn
  • Bước 2: Chọn mục Kết Nối -> Ahamove

  • Bước 3: Khai báo các thông số sau:

– Ahamove ID: số điện thoại đã đăng ký với Ahamove (nếu chưa có thì liên hệ hotline của Ahamove để đăng ký 1900545411)
– Thêm Cấu Hình:
+ Chọn cửa hàng cần kết nối
+ Số điện thoại để tài xế liên hệ nhà hàng
+ Chọn phương thức thanh toán: Tiền Mặt hoặc Trả Trước (căn cứ vào hợp đồng với Ahamove)
+ Gói vận chuyển: Giao Gần hoặc Siêu Tốc
+ Voucher từ Ahamove cung cấp cho nhà hàng (nếu có)
  • Bước 4: Lưu Cấu Hình để hoàn thành việc kết nối

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?