HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MÃ TOKEN

  1. Home
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MÃ TOKEN
  3. Mục đích Token

Mục đích Token

  • Đây là tính năng giúp cho khách hàng chủ động tạo mã token để support hỗ trợ mà không cần cung cấp tài khoản.
  • Token sẽ có quyền hạn tương đương với tài khoản đã cung cấp
  • Những tài khoản được truy cập vào hệ thống FABi CMS và FABi Manager đều có thể tạo token
  • Mã token sẽ hết hạn sau 2H.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?