Các cách thức thanh toán MOMO trên FABi

I. Thanh toán trên màn hình chính

 • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
 • Bước 2: chọn hình thức MomoQR

 • Bước 3: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên màn hình của thu ngân

II. Thanh toán trên phiếu in

 • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
 • Bước 2: chọn hình thức MomoQR
 • Bước 3: thu ngân chọn “In QR Code” để in ra phiếu cho khách hàng quét

 

Bước 4: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên phiếu in

III. Thanh toán trên màn hình phụ

 • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
 • Bước 2: chọn hình thức MomoQR
 • Bước 3: thu ngân hướng dẫn khách hàng quét Qrcode trên màn hình phụ

 • Bước 4: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên phiếu in

IV. Thanh toán trên PDA

 • Bước 1: thu ngân chọn QrPay và chọn hình thức Momo QR

 • Bước 2: thu ngân đưa màn hình thanh toán Qrcode cho khách hàng quét

 • Bước 3: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên phiếu in

 

V. Thanh toán qua Scaner

 • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
 • Bước 2: chọn hình thức Momo Scan

 • Bước 3: khách hàng cung cấp Mã QR trên app Momo của mình cho thu ngân

 • Bước 4: thu ngân quét mã của khách hàng cung cấp để thanh toán

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *