1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (POS PC)
  4. Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

  • Bước 1: Truy cập CRM qua đường dẫn https://crm.ipos.vn
  • Bước 2: Chọn mục Kết Nối -> GrabExpress -> Thêm Cấu hình

  • Bước 3: Khai báo các thông số sau:

– Thêm Cấu Hình:
+ Chọn cửa hàng cần kết nối
+ Số điện thoại để tài xế liên hệ nhà hàng
+ Email nhận hóa đơn tài chính VAT từ GrabExpress
  • Bước 4: Lưu Cấu Hình để hoàn thành việc kết nối

How can we help?