Xử lý thu tiền của thu ngân

Mô tả nghiệp vụ Khi đồng bộ dữ liệu bán hàng từ phần mềm bán hàng về kế toán, toàn bộ doanh thu sẽ treo công nợ trên đối tượng “thu ngân nhà hàng”. Tiền hàng thu về tương ứng với nhiều hình thức thanh toán khác nhau trên phần mềm bán hàng iPOS như …

Xử lý thu tiền của thu ngân Read More »