Bước 4: Thời gian dự kiến nhận đơn và loại đơn hàng

     1. Thời gian dự kiến nhận đơn: Chỉ áp dụng với loại đơn giao ngay, thời gian dự kiến hoàn thành đơn hàng được tính từ thời điểm tạo đơn + thời gian dự kiến hoàn thành đơn hàng (Cài đặt trong Cấu hình thương hiệu). Với các loại đơn Giao sau/ Nhận […]

Bước 4: Thời gian dự kiến nhận đơn và loại đơn hàng Read More »