Kế toán tài sản cố định

Mô tả nghiệp vụ Để thực hiện quản lý tài sản cố định trên phần mềm, anh chị thực hiện theo các bước sau: – Hạch toán nguyên giá TSCĐ và các chi phí liên quan – Khai báo thẻ tài sản cố đinh – Tính khấu hao tài sản cố định Video hướng dẫn …

Kế toán tài sản cố định Read More »