1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN VOUCHER IPOS x MOMO (FABi POS)
  4. I. Khởi tạo campaign, xuất voucher (Dành cho chủ quán/marketing)

I. Khởi tạo campaign, xuất voucher (Dành cho chủ quán/marketing)

  1. Khởi tạo campaign, xuất voucher ở iPOS CRM (áp dụng cho 1 hoặc nhiều điểm bán hàng)

Bước 1: Đăng nhập iPOS CRM từ FABi CMS

    • Mở iPOS CRM từ kho ứng dụng

Bước 2: Tại giao diện iPOS CRM, chọn “Campaign trên MoMo” => “Tạo chương trình”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, các quy tắc giảm giá, hình ảnh chương trình => Sau đó ấn “Tạo chương trình”

  • Lưu ý: sau khi tạo thành công chương trình sẽ được MoMo duyệt và hiển thị trên app MoMo, thời gian xét duyệt tối đa 3 ngày kể từ khi tạo chương trình.

  • Sau khi chương trình được duyệt, trạng thái chương trình sẽ được cập nhật từ “Chờ duyệt” => “Đã duyệt”. Đến ngày giờ chương trình bắt đầu chạy như khởi tạo ban đầu, trạng thái sẽ được cập nhật từ “Đã duyệt” => “Đang chạy”

2. Khởi tạo campaign, xuất voucher ở app FABi Manager (áp dụng cho 1 điểm bán hàng)

Bước 1: Đăng nhập vào App FABi Manager trên điện thoại => Chọn mục “MoMo”

Bước 2: Chọn thương hiệu, chọn cửa hàng cần tạo campaign

Bước 3: Bấm “Tạo chương trình” => nhập đầy đủ thông tin, hình ảnh chương trình => “Tạo chương trình”

  • Lưu ý: sau khi tạo thành công chương trình sẽ được MoMo duyệt và hiển thị trên app MoMo, thời gian xét duyệt tối đa 3 ngày kể từ khi tạo chương trình. Theo dõi trạng thái chương trình trong danh sách.

 

How can we help?