1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CAMPAIGN TRÊN MOMO (POS PC)
  4. Xem báo cáo chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

Xem báo cáo chương trình (Dành cho chủ quán/marketing)

1. Báo cáo chương trình trên iPOS CRM

  • Để xem báo cáo chương trình đã tạo tại iPOS CRM, chọn mục Campaign trên MoMo, bấm vào chương trình cần xem.

  • Thống kê chi tiết chương trình

  • Biểu đồ “Lượt lấy và sử dụng theo ngày”

  • Biểu đồ “Doanh thu và chi phí giảm giá theo ngày”

2. Báo cáo chương trình trên IPOS Manager

  • Để xem báo cáo chương trình đã tạo tại iPOS CRM, chọn mục MoMo, bấm vào điểm cần xem.

  • Chọn 1 chương trình để xem, những báo cáo, biểu đồ thể hiện chi tiết kết quả chương trình.

 

How can we help?