1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. II. Tài khoản chủ thương hiệu
  5. C. Cấu hình chung

C. Cấu hình chung

1. Cấu hình thương hiệu :

– Bước 1: Chủ thương hiệu đăng nhập vào hệ thống iPOS Booking → Thiết Lập → Cấu Hình → Thương Hiệu

– Bước 2: Tại đây sẽ cấu hình thông tin thương hiệu bao gồm Tên thương hiệu, logo + banner thương hiệu, hotline → Thông tin cài đặt sẽ hiển thị tại trang đặt bàn  → Bấm nút Cập Nhật để hệ thống lưu lại thông tin.

2. Cấu hình nhà hàng:

– Bước 1: Chủ thương hiệu đăng nhập vào hệ thống iPOS Booking → Thiết Lập → Cấu Hình → Nhà Hàng

– Bước 2: Chọn Thêm cửa hàng để thêm mới cấu hình mở đặt bàn của từng nhà hàng trong thương hiệu của bạn.

– Bước 3: Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin của các cửa hàng thuộc thương hiệu như là Tên, Địa chỉSố điện thoại. Có thể cấu hình cho phép nhà hàng nào được phép nhận đặt bàn hoặc không bằng cách chọn tại đây:

Lưu ý : Những nhà hàng không cho phép nhận đặt bàn sẽ không hiển thị trên trang đặt bàn của thương hiệu.

3. Cấu hình SMS brandname:

Để gửi được tin nhắn phản hồi đến khách hàng. Hiện tại, iPOS Booking đã kết nối được với các đối tác : ESMS, VMG, Vietel, OneSMS.

– Bước 1: Chủ thương hiệu đăng nhập vào hệ thống iPOS Booking → Thiết Lập → Cấu Hình → Tin nhắn thương Hiệu

– Bước 2: Nếu đã sử dụng hệ thống CRM của iPOS và cấu hình thông tin tin nhắn thương hiệu thì khi đăng kí sử dụng thành công, hệ thống iPOS Booking sẽ nhận cấu hình mà bạn đã cài đặt trước đó.

 

 

How can we help?