1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. II. Tài khoản chủ thương hiệu
  5. A. Đăng ký sử dụng sản phẩm

A. Đăng ký sử dụng sản phẩm

Có 2 cách đăng ký sử dụng sản phẩm iPOS Booking tùy vào phần mềm bán hàng mà bạn đang sử dụng:

  • Từ sản phẩm POS FABi
  • Trực tiếp từ web CMS Booking khi sử dụng POS PC hoặc chưa sử dụng sản phầm POS của iPOS.vn

1. Đăng kí sử dụng sản phẩm iPOS Booking khi sử dụng iPOS Fabi :

– Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản owner trên trang CMS Fabi →  Chọn kho ứng dụng → Chọn sản phẩm iPOS Booking → Chọn kết nối

– Bước 2 : Cấp quyền ứng dụng, iPOS Booking sẽ nhận thông tin tài khoản của Fabi là tài khoản đăng nhập ứng dụng.

– Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển sang trang CMS tài khoản chủ thương hiệu của iPOS Booking. Có thể cấu hình nhanh thông tin thương hiệu và phân quyền tài khoản quản lý cho từng cửa hàng tại đây.

2. Đăng kí sử dụng iPOS Booking khi sử dụng POS PC hoặc các loại phần mềm bán hàng của các bên cung cấp khác ngoài iPOS.vn

Bước 1 : Truy cập vào địa chỉ của iPOS Booking: https://booking.ipos.vn/.

Bước 2 : Tại màn login chọn Đăng ký

– Bước 3 : Điền thông tin thương hiệu, họ tên, số điện thoại, tài khoản email của bạn. và chọn loại hình nhà hàng → Chọn đăng ký.

Lưu ý : Nếu đã sử dụng máy POS của IPOS.vn, chủ thương hiệu có thể tích vào ô Đã sử dụng máy POS để hệ thống sẽ đồng bộ danh sách cửa hàng, danh sách bàn.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi lời mời khởi tạo tài khoản vào email đã đăng ký. → Chọn Xác nhận để tiếp tục.

– Bước 5: Thiết lập mật khẩu của bạn → Chọn Lưu mật khẩu và truy cập lại với tài khoản bạn vừa tạo.

 

How can we help?