1. Home
  2. Docs
  3. VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH LOSHIP – IPOS
  4. QUẢN LÝ ĐỐI SOÁT
  5. Báo cáo đối soát trên POS

Báo cáo đối soát trên POS

Để view báo cáo thống kê bán hàng qua kênh LOSHIP, nhà hàng có thể theo dõi doanh thu tổng quan từng bill, chi tiết các món ăn thông qua các báo cáo như “Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng” theo phương thức thanh toán Loship, “Báo cáo chi tiết bán hàng” theo nguồn đơn hàng là LOSHIP_DELI,

  • Tổng tiền trước giảm giá: Số tiền thanh toán ban đầu
  • Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đối tác Loship và tiền nhà hàng chiếu khấu cho end – user (nếu có)
  • Tổng tiền: Là số tiền thanh toán theo hình thức LOSHIP_PAY, số tiền mà bên LOSHIP phải trả cho nhà hàng theo khoảng thời gian tương ứng.

Trường hợp khi số tiền giữa App Merchant và Loship lệch thì khách hàng có thể check chi tiết theo bill như sau bằng báo cáo chi tiết bán hàng theo nguồn đơn “LOSHIP_DELI

Khách hàng có thể đối chiếu chi tiết lệch từ MÃ ĐƠN hàng tương ứng với hóa đơn nào được in ra tại POS, để đối soát với Loship.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?