Unable to connect to the remote server

– Trong quá trình bán hàng phần mềm bị mất mạng internet nên bị báo lỗi dưới đây → Kiểm tra lại mạng internet nhà hàng và tắt phần mềm bán hàng iPOS đi rồi mở lại