Hệ thống chưa xử lý được, payment method chưa được setup Config key

– Do điểm bán hàng chưa được cấu hình thanh toán/ mất cấu hình thanh toán/ cấu hình sai trên iPOS HUB → Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/2).